Likvidácia s.r.o.

Ste vlastníkmi už nepotrebnej firmy a potrebujete vykonať jej likvidáciu? Likvidácia firmy je jedným z najkomplikovanejších procesov. Spravidla trvá 4 až 12 mesiacov a vyžaduje rozsiahle znalosti v oblasti práva. My vám likvidáciu firmy zbezpečíme. Bude nám na to stačiť iba vaše splnomocnenie.

Cena sa odvíja od aktuálneho stavu firmy určenej na likvidáciu. Čiastku stanovíme pri vstupnej konzultácii a jej výška je konečná.

Aké úkony sú zahrnuté v cene za vykonanie likvidácie firmy?

1. Príprava účtovnej závierky ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie

Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Pripravíme ju za vás a zostavíme aj likvidačnú účtovnú súvahu. Prehľad o kapitáli spoločnosti zašleme každému spoločníkovi, ktorý o to požiada. Na základe výsledkov mimoriadnej účtovnej závierky rozhodneme o vhodnom postupe (zrušenie spoločnosti bez likvidácie, prevzatie zadĺženej spoločnosti s následným výmazom z OR SR, zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo konkurz).

2. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia

O vstupe spoločnosti do likvidácie musí rozhodnúť Valné zhromaždenie (dvojtretinová väčšina spoločníkov), resp. jediný spoločník (v prípade jednoosobovej spoločnosti), ktorí odsúhlasia aj používanie obchodného mena s dodatkom “v likvidácii” a tiež vymenujú likvidátora, v našom prípade P.I. Group. Zápisnicu so všetkými náležitosťami pripravíme my.

3. Zápis likvidácie do Obchodného registra a jej oznámenie v Obchodnom vestníku

Návrhom do Obchodného registra oznámime vstup spoločnosti do likvidácie, likvidátora a tiež zmenené obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Potom oznámime vstup spoločnosti do likvidácie aj do Obchodného vestníka, kde musia byť tieto informácie zverejnené minimálne 3 mesiace. Vďaka nim o dianí v spoločnosti vedia aj obchodní partneri a veritelia, ktorí si uplatnia svoje pohľadávky v lehote určenej v oznámení.

4. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na daňovom úrade a v poisťovniach

Vstup spoločnosti do likvidácie oznámime správcovi dane v lehote do 30 dní. Zasielame mu daňové priznanie s mimoriadnou závierkou. Potom oboznamujeme s likvidáciou spoločnosti aj zdravotnú a sociálnu poisťovňu pre prípad, že by rušená spoločnosť mala dlhy na poistnom.

5. Priame oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie veriteľom

Na všetkých veriteľov vašej spoločnosti, o existencii ktorých máme vedomosť, sa obrátime s výzvou, aby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.

6. Vysporiadanie aktív a pasív spoločnosti

Vysporiadame všetky pasíva spoločnosti a zároveň sa vyrovnáme s jej aktívami. Ukončíme fungovanie s.r.o. a takisto aj zmluvné vzťahy, ktoré z neho vyplývali. Zároveň doriešime pracovnoprávne záležitosti.

7. Príprava účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

Ku dňu skončenia likvidácie zostavujeme druhú účtovnú závierku vykonanú odo dňa vstupu do likvidácie. Predkladáme ju spoločníkom (alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti) na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov.

8. Opätovné zvolanie VZ a schválenie procesu likvidácie spoločnosti

Po uplynutí trojmesačnej lehoty od zverejnenia v Obchodnom vestníku je možné zabezpečiť rozhodnutie spoločníkov o skončení likvidácie formou VZ, ktoré sme oprávnení zvolať ako likvidátor. Na VZ predkladáme účtovnú závierku, konečnú správu a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, pričom VZ (resp. jediný spoločník) rozhodne o ich schválení. O konaní VZ vyhotovíme opäť zápisnicu.

9. Získanie súhlasu daňového úradu s výmazom spoločnosti z Obchodného registra

Spoločnosť je možné vymazať z Obchodného registra až po vydaní súhlasu s výmazom od príslušného daňového úradu (ak spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na daniach). Keďže správcom dane je nielen daňový úrad, ale aj obec, mesto či colný úrad, v prípade potreby žiadame o súhlas s výmazom aj tieto inštitúcie.

10. Výmaz spoločnosti z Obchodného registra

Po získaní potrebných súhlasov podávame návrh na výmaz spoločnosti z OR SR. Výmazom spoločnosti z Obchodného registra konečne dochádza k jej právnemu zániku.
  • bezkonkurenčný pomer úrovne služieb a ceny
  • úspešná likvidácia aj v prípade problematických firiem
  • všetky konzultácie zdarma
  • služby v rámci celej SR
Radi vám zodpovieme na vaše otázky. Zavolajte nám, pošlite email alebo použite kontaktný formulár nižšie. Čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme si prípadne dohodli s vami osobné stretnutie.

Kontaktný formulár